REGULAMIN UCZESTNICTWA W FORUM BRANŻY KOSMETYCZNEJ 2021 „PIĘKNO Z NATURY”  (ONLINE)

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady organizacji i uczestnictwa w Forum Branży Kosmetycznej 2021 „Piękno z natury” odbywającym się w formule online, tj. sposób świadczenia usługi drogą elektroniczną – zdalnego uczestnictwa w ww. Wydarzeniu za pomocą Platformy online na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Przed złożeniem zamówienia należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść i obowiązuje się do jej przestrzegania.

 

 • Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu:

 • Wydarzenie– Forum Branży Kosmetycznej 2021 „Piękno z natury”
 • Organizator– Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 7, budynek Mars, klatka D, 6 piętro 02-675 Warszawa, KRS 0000079655, NIP: 525-22-27-438, REGON: 017462693.
 • Uczestnik– podmiot biorący udział w Kongresie, taki jak na podstawie nabytego biletu.
 • Partner– sponsor Wydarzenia, wnoszący wkład merytoryczny do wydarzenia w zakresie prowadzonych prezentacji, spotkań, wywiadów, pokoi,
 • PlatformaOnline – strona internetowa prowadzona przez Organizatora w celu prowadzenia i zarządzania zdalnym uczestnictwem w Wydarzeniu,
 • WH Market – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora, dostępny pod adresem https://www.whmarket.pl
 • Formularz– internetowy formularz rejestracji Uczestników Wydarzenia, dostępny na stronie internetowej https://www.forumbranzykosmetycznej.pl/.
 • RODO– Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1).

 

 • Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu
 1. Uczestnik dokonuje zakupu biletu uprawniającego do uczestnictwa za pośrednictwem platformy WH Market lub w ramach indywidualnej umowy współpracy z Organizatorem, na podstawie którego otrzymuje prawo do uczestnictwa w wydarzeniu i dostęp do Platformy Online.
 2. Uczestnik wyraża chęć udziału w wydarzeniu za pomocą Formularza rejestracji umieszczonego na stronie internetowej pl. W celu zgłoszenia uczestnictwa należy podać wymagane dane osobowe i kontaktowe Uczestnika oraz dane branżowe i biznesowe.
 3. Przed zgłoszeniem uczestnictwa w Forum Branży Kosmetycznej 2021 „Piękno z natury” należy zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić jego akceptację.
 4. Uczestnik ma do wyboru udział w wydarzeniu w formie zdalnej za pośrednictwem Platformy Online.
 5. Formularz zgłoszeniowy dotyczy zgłoszenia udziału jednej osoby.
 6. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz podmiotu, w imieniu którego występuje, w szczególności do zawarcia umowy z Organizatorem.
 7. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy ma możliwość złożenia oświadczeń o wyrażeniu zgód na prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora i jego partnerów biznesowych, otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Organizatora i jego partnerów biznesowych, a także na udostępnienie danych osobowych do partnerów biznesowych. Wyrażenie zgód jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.
 8. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego na podany adres poczty elektronicznej zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji na wydarzenie.
 9. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zapisu dochodzi do zawarcia wiążącej umowy Uczestnika z Organizatorem o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 10. W wypadku nieprawidłowych lub niekompletnych danych podanych w formularzu zgłoszeniowym, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem w celu ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie danych w terminie 7 dni od wezwania do uzupełnienia, uprawnia Organizatora do nierozpatrzenia formularza zgłoszeniowego lub odstąpienia od umowy.
 11. Zmiana zgłoszonego Uczestnika możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.
 12. Rezygnację z udziału należy przesyłać e‑mailem na adres: zgloszenia@forumbranzykosmetycznej.pl lub listem poleconym na adres Organizatora. O dacie rezygnacji decyduje data doręczenia informacji.

 

 • Koszt udziału w Kongresie
 1. Uczestnik wybiera jeden z dostępnych rodzajów biletów: Bilet dla przedstawicieli handlu, Bilet standard
 2. Uczestnikowi przysługują następujące usługi:
 • Dostęp do platformy online
 • Transmisja Forum
 • Otwarty networking – możliwość umawiania spotkań 1:1
 • Interakcja z uczestnikami Forum
 • Dostęp do czatu
 • Strefa partnerów ze specjalnymi rabatami
 • Możliwość zadawania pytań prelegentom
 • Dodatkowe materiały do pobrania
 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w charakterze Uczestnika Wydarzenia wynosi:
 • 0 zł dla przedstawicieli handlu, którzy wyrażą zgody marketingowe;
 • 99 zł + VAT dla przedstawicieli handlu, którzy nie wyrażają zgód marketingowych;
 • 500 zł + VAT dla producentów, dystrybutorów i dostawców usług.
 1. Faktura jest wystawiana i wysyłana w formie elektronicznej po otrzymaniu Formularza.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
 3. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż do dnia 21.06.2021 r. na konto Organizatora o nr 28 1240 1037 1111 0010 5236 9572. Jako tytuł przelewu prosimy podać „Forum Branży Kosmetycznej 2021Piękno z natury” oraz numer faktury.
 4. Udział w Forum Branży Kosmetycznej „Piękno z natury” w charakterze uczestnika bezpłatnego (w tym dla przedstawicieli sieci handlowych, hurtowni) jest bezpłatny pod warunkiem wyrażenia zgód marketingowych. Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa w Wydarzeniu jest wyrażenie wszystkich zgód marketingowych zaznaczonych jako wymaganych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku odmowy wyrażenia zgód Uczestnik jest zobowiązany do poniesienia opłaty za uczestnictwo w Wydarzeniu. W tym wypadku należy zaznaczyć odpowiednie oświadczenie w formularzu.

 

 • Realizacja usługi i zasady uczestnictwa w Wydarzeniu
 1. Po zakończeniu rejestracji i uiszczeniu opłaty Uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w Wydarzeniu na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Przed rozpoczęciem wydarzenia Uczestnik otrzyma link do Platformy Online umożliwiającej dostęp do przebiegu wydarzenia. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do Platformy Online osobom trzecim.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności występujące po stronie Uczestnika, które uniemożliwią mu uczestnictwo w wydarzeniu, w tym w szczególności:
  1. błędne podane danych kontaktowych,
  2. niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych niezbędnych do realizacji usługi,
  3. nieprawidłowe działanie urządzeń teleinformatycznych.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w Wydarzeniu zgodnie z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
 5. Organizator może rejestrować, archiwizować i udostępniać przebieg Wydarzenia, w tym wizerunek oraz wypowiedzi Uczestników. Uczestnik zezwala na powyższe działania Organizatora.
 6. Jeśli Uczestnik w czasie Wydarzenia ujawni informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub dane podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów, zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora. Do czasu podania takiej informacji Organizator jest uprawniony do podejmowania działań wskazanych w niniejszym paragrafie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osób trzecich.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania z ważnych powodów zmian w programie Wydarzenia lub warunkach jego organizacji, co nie będzie stanowiło naruszenia Regulaminu, a także możliwość odwołania wydarzenia.

 

 • Warunki techniczne rejestracji i uczestnictwa w Forum Branży Kosmetycznej 2021 „Piękno z natury”
 1. Do wypełnienia Formularza rejestracyjnego i korzystania z Platformy Online w celu uczestnictwa zdalnego w Wydarzeni niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej oraz właściwe oprogramowanie, w tym właściwa przeglądarka internetowa. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony w zakresie oprogramowania obejmują:
  • posiadanie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej lub Chrome w wersji 66 lub wyższej lub FireFox w wersji 60 lub wyższej lub Opera w wersji 53 lub wyższej lub Safari w wersji 5 lub wyższej lub nowszych), z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
  • łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s).
 2. Organizator stosuje pliki “cookies”, które podczas korzystania ze stron internetowych zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony na urządzeniach końcowych użytkowników. Korzystając ze Strony użytkownik akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies. Użytkownik może wyłączyć stosowanie plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, co może jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony.

 

 • Reklamacje
 1. Uczestnik może zgłosić reklamacje związaną z realizacja usługi przez Organizatora. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres zgloszenia@forumbranzykosmetycznej.pl.
 2. Osoba składająca reklamację powinna podać swoje dane, w tym dane kontaktowe oraz opis przyczyny będącego podstawą reklamacji. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
 3. Organizator rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

 • Własność intelektualna/Prawa autorskie
 1. Treści (prezentacje, nagrania wystąpień i prelekcji) prezentowane w ramach Platformy Online stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.), przeznaczone są do osobistego użytku Uczestnika. Uczestnicy nie ma prawa zwielokrotniania, powielania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu ww. treści, ani udostępniania ich osobom trzecim.
 2. Uczestnikom nie przysługuje prawo do utrwalania w żadnej formie treści i przebiegu Wydarzenia bez pisemnej zgody Organizatora.
 3. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do: prezentowanych w ramach Wydarzenia materiałów, prezentacji, nagrań, prelekcji, nazw usług, domeny internetowej, Strony oraz zawartej na niej treści, w tym treści Webinarium oraz powiązanych materiałów, należą do Organizatora lub osób trzecich (w tym prelegentów Kongresu), a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Organizatora lub tych osób. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania, powielania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu ww. treści, ani udostępniania ich osobom trzecim.

 

 • Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika będącego osobą fizyczną oraz personelu i reprezentantów innych Uczestników w rozumieniu RODO jest Organizator (dalej „Administrator”).
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem admin@wydawnictwogospodarcze.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:
 • Organizacji Wydarzenia– podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy w przypadku stron umowy lub uzasadniony interes Administratora w pozostałych przypadkach (art. 6 ust. 1. lit. b lub lit. f RODO)
 • prowadzenia rachunkowości Administratora i rozliczeń podatkowych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • prowadzenia działań marketingowych i promocji produktów i usług Administratora oraz podmiotów trzecich oraz udostępnienia danych tym podmiotom, w tym do profilowania – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego (art. 6 ust. 1 f RODO),
 • obsługi organizacyjnej, administracyjnej oraz informatycznej umowy, w tym kontaktowania się z Uczestnikami oraz ich przedstawicielami i personelem – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO),
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO).
 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Wydarzeniu. Dane przedstawicieli i personelu uzyskaliśmy od Państwa pracodawców.
 2. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, w celu dopasowania przesyłanych ofert do Państwa preferencji.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:
 • w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,
 • w zakresie danych rachunkowych i podatkowych – do upływu okresu przedawnienia zobowiązań skarbowych i księgowych związanych z dokumentacją rachunkową,
 • w zakresie wyrażonej zgody – do momentu jej wycofania.
 • w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Po tych okresach będziemy przetwarzać dane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub przebiegu kontaktów służbowych.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, księgowe, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, agencje marketingowe, zewnętrzni audytorzy, firmy doradcze i prawne), przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, (m.in. usług pocztowych i operacyjnych, finansowych i ubezpieczeniowych, zarządzania dokumentacją),
 • organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz – w zakresie umowy i zgody – przenoszenia danych osobowych,
 • wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • wniesienia skargi   do  organu   nadzorczego   gdy   uzna   Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy RODO.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail podanego powyżej.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej Wydarzenia (https://www.forumbranzykosmetycznej.pl/) w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w dowolnej formie i na dowolnym nośniku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu Organizator obwieszcza na stronie internetowej co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania. Ponadto, Uczestnicy są informowani o każdej zmianie Regulaminu przez przesłanie informacji na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym w terminie nie później niż na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym osoba nie poinformuje Organizatora o braku akceptacji zmiany Regulaminu, zostaje związana Regulaminem w nowym brzmieniu.
 3. Regulamin i stosunki umowne między Uczestnikiem a Organizatorem podlegają prawu polskiemu i zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.