Rejestracja – zostań uczestnikiem Forum Branży Kosmetycznej 2020

 

WARUNKI UCZESTNICTWA – HANDEL

 1. Formularz dotyczy zgłoszenia udziału jednej osoby.
 2. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Wydawnictwem Gospodarczym.
 3. Zaproszenie obejmuje całodniowy udział w Forum, materiały szkoleniowe, dostęp do części targowej, całodniowy catering.
 4. Uczestnik przesyła do Wydawnictwa Gospodarczego pocztą elektroniczną wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. Wyłącznie otrzymanie od Organizatora mailowego potwierdzenia uczestnictwa (z adresu zgloszenia@forumbranzykosmetycznej.pl) uprawnia do udziału w Forum.
 5. Rezygnację z udziału należy przesłać e-mailem na adres: zgloszenia@forumbranzykosmetycznej.pl lub zgłosić pod nr tel. 730 014 502.
 6. Udział innego pracownika firmy w miejsce osoby zgłoszonej w formularzu możliwy jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany miejsca oraz do odwołania Wydarzenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA – PRODUCENCI, DYSTRYBUTORZY, DOSTAWCY USŁUG 

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w 8. Forum Branży Kosmetycznej 2020 ( w przypadku kongresu stacjonarnego) wynosi:

 • do 30.06.2020 – 990 zł + VAT*
 • od 01.07.2020 do 16.08.2020 – 1190 zł + VAT*
 • od 17.08.2020 do 11.10.2020 – 1490 zł + VAT*
 • od 12.10.2020 do 19.11.2020 – 1990 zł + VAT*

2. Cena biletu obejmuje całodniowy udział w Forum, materiały szkoleniowe, dostęp do części targowej, całodniowy catering.

3. Przesłanie do Wydawnictwa Gospodarczego pocztą elektroniczną wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz otrzymanie od Wydawnictwa potwierdzenia uczestnictwa w Forum stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Wydawnictwem Gospodarczym i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania wynikające z umowy. Faktura jest wystawiana standardowo i wysyłana pocztą elektroniczną po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

5. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Wydawnictwem Gospodarczym.

6. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż do dnia 18.11.2020.

7. Wpłaty należy dokonać na konto:

Wydawnictwo Gospodarcze
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
28 1240 1037 1111 0010 5236 9572

Jako tytuł przelewu prosimy podać „8. Forum Branży Kosmetycznej 2020” oraz numer faktury.

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 4.11.2020, zgłaszający zobowiązuje się do opłaty w wysokości 20% wartości udziału w Forum.

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 4.11.2020, pobierane jest 100% opłaty za udział.

10. Rezygnację z udziału należy przesyłać e‑mailem na adres: zgloszenia@forumbranzykosmetycznej.pl lub listem poleconym na adres Organizatora. O dacie rezygnacji decyduje data doręczenia informacji na adres Organizatora.

11. Nieobecność na Forum bez wcześniejszego zgłoszenia Organizatorowi, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

12. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

13. Udział innego pracownika firmy w miejsce osoby zgłoszonej w formularzu możliwy jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany miejsca oraz do odwołania wydarzenia.

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02‑675, ul. Wołoska 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W‑wy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079655, NIP: 525‑22‑27‑438, wysokość kapitału zakładowego 591 000 zł.

Materiały niniejsze są własnością Wydawnictwa Gospodarczego i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgodny Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. jest zabronione.