Rejestracja dla producentów, dystrybutorów i dostawców dóbr i usług dla branży

 

Regulamin Forum Branży Kosmetycznej 2020


Chcę wziąć udział w 8.Forum Branży Kosmetycznej, 19 listopada 2020*
Wybieram kongres online

Wybieram bilet online:
SILVERGOLDPLATINUM

Proszę wybrać (pole obowiązkowe):
będę korzystać z tłumaczenia symultanicznego polsko-angielskiegobędę korzystać z tłumaczenia symultanicznego angielsko-polskiegonie potrzebuję tłumaczenia

Reprezentuję (pole obowiązkowe):
Producenta/dystrybutora/importera (kosmetyki, chemia gospodarcza, surowce dla branży)Dostawcę dóbr/usług dla branży (opakowania, maszyny, wyposażenie, usługi prawne, konsulting, logistyka, etc.)

Nazwa firmy (pole obowiązkowe):

Adres korespondencyjny

nazwa ulicy (pole obowiązkowe):

nr budynku (pole obowiązkowe):

miasto (pole obowiązkowe):

kod pocztowy (pole obowiązkowe):

imię (pole obowiązkowe):

nazwisko (pole obowiązkowe):

stanowisko (pole obowiązkowe):

adres email (pole obowiązkowe):

bezpośredni telefon kontaktowy (pole obowiązkowe):

logo firmy (logo zostanie zamieszczone na Państwa identyfikatorze konferencyjnym)(dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega):


Dane nabywcy niezbędne do wystawienia faktury VAT

Nazwa firmy (pole obowiązkowe):

nazwa ulicy (pole obowiązkowe):

nr budynku (pole obowiązkowe):

miasto (pole obowiązkowe):

kod pocztowy (pole obowiązkowe):

NIP (pole obowiązkowe):

ZGODA WYMAGANA*

ZGODY MARKETINGOWE

Chcę skorzystać z rabatu w wysokości 10% ceny netto. Zgodnie z regulaminem skorzystanie z rabatu jest możliwe po wyrażeniu wszystkich poniższych zgód.

Poniższe zgody można w dowolnym momencie wycofać kontaktując się z Organizatorem. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7 następujące zgody:


e-mailSMS/MMStelefon


e-mailSMS/MMStelefon

W celu zapoznania się z listą zaufanych partnerów Wydawnictwa Gospodarczego prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail zgloszenia@forumbranzykosmetycznej.pl


e-mailSMS/MMStelefon

Aktualna lista Partnerów Kongresu znajduje się tutaj: Forum Branży Kosmetycznej

 

 

W A R U N K I   U C Z E S T N I C T W A

 1. Zgłoszenie obejmuje udział w Kongresie. Uczestnikowi przysługuje prawo do otrzymania dostępu do platofrmy online.
 2. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 
  BILET SILVER – 450 zł + VAT  
  BILET GOLD – 3900 zł + VAT
  BILET PLATINUM- 7900 zł + VAT 

Do cen należy doliczyć 23% VAT

 1. Formularz dotyczy zgłoszenia udziału jednej osoby.
 2. Uczestnik potwierdza złożone w formularzu oświadczenia i wyrażone zgody.
 3. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Uczestnika oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz tego Uczestnika, w szczególności do zawarcia umowy.
 4. Przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego po akceptacji Regulaminu oraz otrzymanie zwrotnego potwierdzenia uczestnictwa w Kongresie stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
 5. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż do dnia 01.10.2020 r. wg danych podanych w potwierdzeniu zapisu przesłanego na podany adres e-mail. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Faktura jest wystawiana w formie elektronicznej po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego i przesyłana na podany adres e-mail.
 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 18.10.2020 r. Odwiedzający zobowiązuje się do pokrycia opłaty w wysokości 20% wartości udziału w Kongresie. W przypadku rezygnacji przez Odwiedzającego z uczestnictwa w Kongresie po 18.10.2020 r. wysokość opłaty jest równa 100% opłaty za udział.
 7. Rezygnację z udziału należy przesłać na adres: zgloszenia@forumbranzykosmetycznej.pl
 8. Zmiana osoby Uczestnika możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany miejsca, terminu oraz do odwołania Kongresu.

Materiały niniejsze są własnością Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawnictwa Gospodarczego jest zabronione.

Klauzula informacyjna

1.Administratorem danych osobowych Uczestnika będącego osobą fizyczną oraz personelu i reprezentantów innych Uczestników w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) jest Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 7 (dalej „Administrator”).

ROZWIŃ
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem iod@wydawnictwogospodarcze.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:
• organizacji Kongresu – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną lub uzasadniony interes Administratora w przypadku personelu i reprezentantów innych Uczestników (art. 6 ust. 1. lit. b lub lit. f RODO)
• prowadzenia rachunkowości Administratora i rozliczeń podatkowych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• prowadzenia działań marketingowych i promocji produktów i usług Administratora oraz podmiotów trzecich oraz udostępnienia danych tym podmiotom, w tym do profilowania – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego w postaci marketingu (art. 6 ust. 1 f RODO), Lista podmiotów współpracujących jest dostępna pod następującym adresem: www.forumbranzykosmetycznej.pl
• rejestracji, przechowywania i udostępniania przebiegu wydarzenia w formie obrazu i dźwięku, w tym także wypowiedzi i wizerunków Uczestników oraz ich przedstawicieli i personelu, a także rozpowszechniania tych materiałów – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci promocji i archiwizacji (art. 6 ust. 1 f RODO),
• obsługi organizacyjnej, administracyjnej oraz informatycznej umowy, w tym kontaktowania się z Uczestnikami oraz ich przedstawicielami i personelem – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci organizacji wydarzenia (art. 6 ust. 1 f RODO),
• dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO).

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Kongresie. Dane przedstawicieli i personelu uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawców.

5. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:
• w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,
• w zakresie danych rachunkowych i podatkowych – do upływu okresu przedawnienia zobowiązań skarbowych i księgowych związanych z dokumentacją rachunkową, • w zakresie wyrażonej zgody – do momentu jej wycofania.
• w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. Po tych okresach będziemy przetwarzać dane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub przebiegu kontaktów służbowych.

7. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:
• podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, księgowe, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, agencje marketingowe, firmy cateringowe i organizujące kongres, usługi ochrony, zewnętrzni audytorzy, firmy doradcze i prawne), przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
• niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, (m.in. usług pocztowych i operacyjnych, finansowych i ubezpieczeniowych, zarządzania dokumentacją),
• organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz – w zakresie umowy i zgody – przenoszenia danych osobowych,
• wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail podanego powyżej.