Producenci, dystrybutorzy oraz dostawcy dóbr i usług dla branży

Proszę wybrać pole wymagane

Jestem pole wymagane
producentem/dystrybutorem/importerem (kosmetyki, chemia gospodarcza, akcesoria)dostawcą dóbr i usług (opakowania, surowce dla branży, wyposażenie, maszyny, usługi prawne, konsulting, logistyka etc.)

imię i nazwisko (pole wymagane):

nazwa firmy (pole wymagane):

adres korespondencyjny do wysyłki faktury (ulica, nr budynku, miasto, kod pocztowy): (pole wymagane):

stanowisko (pole wymagane):

adres e-mail (pole wymagane):

bezpośredni telefon kontaktowy (pole wymagane):

logo firmy (dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega):

Dane nabywcy niezbędne do wystawienia faktury VAT:

nazwa firmy (pole wymagane):

siedziba (do wystawienia faktury VAT) (pole wymagane):

NIP (pole wymagane):

ZGODY

Zgoda Wymagana
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w VI Forum Branży Kosmetycznej. oraz akceptuję jego treść.

Zgody dobrowolne

Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych Wydawnictwa Gospodarczego sp. z o.o. Proszę wybrać z poniższych kanałów komunikacji i/lub wybrać wszystkie:
sms/mmse-mailtelefon

Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7, zgodę na otrzymywanie na udostępniony adres email informacji handlowych (newsletter) dotyczących produktów, usług, promocji realizowanych przez Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7 (dalej „Administrator” lub „Organizator”).
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email admin@wydawnictwogospodarcze.pl.
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu zgłoszenia uczestnictwa w VI Forum Branży Kosmetycznej, wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Organizatorem Forum, wykorzystania Pani/Pana wizerunku w materiałach promocyjnych oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) i b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy pomiędzy uczestnikiem i Administratorem oraz 3 lata od zakończenia Forum.

Odbiorcą danych będą podmioty świadczące usługi związane z przygotowaniem i obsługą Forum oraz inne podmioty świadczące usługi związane z wykonaniem umowy m. in. podmioty świadczące usługi księgowe, usługi IT oraz agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, zgłoszenia sprzeciwu.

Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wiązało się z uniemożliwieniem Pani/ Panu udziału w Forum. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest dobrowolne ale niezbędne do wysyłki informacji marketingowych.

Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy admin@wydawnictwogospodarcze.pl lub zgłosić się do najbliższego biura ul. Wołoska 7 bud. MARS, klatka D, 02-675 Warszawa.

 

W A R U N K I   U C Z E S T N I C T W A

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w VI Forum Branży Kosmetycznej wynosi:
  1890 zł (do 1 października 2018)
  (cena netto, należy dodać należny podatek VAT 23%).
 2. Cena obejmuje całodniowy udział w , materiały szkoleniowe, całodniowy catering, udział w koktajlu. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w szkoleniu branżowym.
 3. Przesłanie do Wydawnictwa Gospodarczego pocztą elektroniczną wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz otrzymanie od Wydawnictwa potwierdzenia uczestnictwa w Forum stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Wydawnictwem Gospodarczym i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania wynikające z umowy.
  Faktura jest wystawiana standardowo i wysyłana pocztą elektroniczną po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
 5. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Wydawnictwem Gospodarczym.
 6. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż do dnia 1.10.2018.
 7. Wpłaty należy dokonać na konto:
  Wydawnictwo Gospodarcze
  ul. Wołoska 7, 02‑675 Warszawa
  28 1240 1037 1111 0010 5236 9572

  Jako tytuł przelewu prosimy podać „VI Forum Branży Kosmetycznej; oraz numer faktury.
 8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 11.09.2018 r., zgłaszający zobowiązuje się do opłaty w wysokości 20% wartości udziału w Forum.
 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 11.09.2018 r., pobierane jest 100% opłaty za udział.
 10. Rezygnację z udziału należy przesyłać e‑mailem na adres: zgloszenia@forumbranzykosmetycznej.pl lub listem poleconym na adres Organizatora. O dacie rezygnacji decyduje data doręczenia informacji na adres Organizatora.
 11. Nieobecność na Forum bez wcześniejszego zgłoszenia Organizatorowi, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
 12. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
 13. Udział innego pracownika firmy w miejsce osoby zgłoszonej w formularzu możliwy jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany miejsca oraz do odwołania wydarzenia.
 15. Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7, zgodę na publikację mojego wizerunku w materiałach promocyjnych dokumentujących przebieg VI Forum Branży Kosmetycznej.

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02‑675, ul. Wołoska 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W‑wy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079655, NIP: 525‑22‑27‑438, wysokość kapitału zakładowego 591 000 zł.

Materiały niniejsze są własnością Wydawnictwa Gospodarczego i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgodny Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. jest zabronione.